Sukuyhdistys Pohjois-Savon Krögerit säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Krögerit, kotipaikka Kuopio ja toimialueena koko maa.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenten keskuudessa.

3 §

Yhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään

- järjestämällä kokouksia

- keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta

- selvittämällä suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon

- jatkuvasti luetteloimalla suvun jäsenet

4 §

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 16 vuotta täyttänyt henkilö, joka polveutuu Pohjois-Savon Krögereistä, tai joka on avioliiton kautta sukuun liittynyt.

5 §

Yhdistykseen pyrkivän on ilmoitettava siitä yhdistyksen hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on siitä kirjallisesti
ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka suullisesti yhdistyksen kokoukselle pöytäkirjaan merkittäväksi.

6 §

Yhdistyksen jäsenen tulee suorittaa vuosikokouksen vuosittain vahvistama jäsenmaksu. Yhdistyksen jäsenistä tulee hallituksen pitää jäsenluetteloa.

7 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää kolme vuotta. Kahden ensimmäisen vuoden aikana erovuoroisuus määrätään arvalla. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja viisi jäsentä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

8 §

Hallitus voi keskuudestaan asettaa työvaliokunnan ja muitakin valiokuntia.

9 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa.

10 §

Yhdistys voi ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta.

11 §

Yhdistyksen tilit päätetään kalneterivuosittain ja ne on jätettävä tilintarkastajille tarkatettavaksi helmikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien lausunto tileistä ja yhdistyksen hallinnosta on annettava maaliskuun loppuun mennessä.

12 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja aikana vuosittain huhti - syyskuun kuluessa. Kokouksesta on ilmoitettava jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta sanomalehdissä tai kirjeellisesti.

13 §

Vuosikokoukessa päätetään seuraavista asioista:

1 valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

2. todetaan kokouksen laillisuus

3. hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus.

4. hyväksytään edellisen vuoden tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

5. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

6. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varajäsenet tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa.

7. vahvistetaan alkaneen vuoden jäsenmaksu.

8. vahvistetaan alkaneen vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

9. päätetään muista mahdollisista esitettävistä asioista.

Vuosikokouksissa ja yhdistysken muissakin kokouksissa on jäsenillä yksi ääni.

14 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdää vain, jos siitä on kokouskutsussa ilmoitettu. Päätös sääntöjen muttamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut vähintää kaksi kolmannesta äänestyksessä annaetuista äänistä. Yhdistyksen purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan sama äänten enemmistö kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joka pidetään vähintään kuukauden väliajoin.

15 §

Jos yhdistys purkautuu, on viimeisessä kokouksessa päätettävä yhdistyksen omaisuuden käyttämisestä yhdistyksen tarkoitusperiä edistävällä tavalla. Yhdistyksen arkisto on luovutettava Pohjois-Savon maakunta-arkistolle tai vastaavalle.

16 §

Kaikessa muussa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.